ශ්‍රි ලංකීය පරිඝණක ක්‍රීඩාවන්හි පෙරලිකාර වෙනසක් – කංඡායුධ

Arimac lanka සමගම විසින් නිෂ්පාදිත ශ්‍රිලංකාවේ පලමු digital combat encounter ලෙස කංඡායුධ(Kanchayudha) පරිඝණක ක්‍රීඩාව හැදින්විය හැකිය.ක්‍රීඩාවට පදනම් වූ කතාව හා සන්කල්පය බිහිවී ඇත්තේ පුරන ඓතිහාසික පසුබිමක් තුලවන අතර මෙය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රබන්ද කතාවක් වන අතර සැබෑ කතාවක් නොවේ. තවද මෙය සාමාන්‍ය mortal combat වැනි සටන් ක්‍රීඩාවක් හෝ චරිතයක් මූලාශ්‍ර කරගත් පරිගණක ක්‍රීඩාවක් මෙන් නොව සුවිශේෂ ගතිලක්ෂණ… Continue reading ශ්‍රි ලංකීය පරිඝණක ක්‍රීඩාවන්හි පෙරලිකාර වෙනසක් – කංඡායුධ

Advertisements

Don’t be NAKED online

Naked??? We all feel shy when we hear that word but in electronic world there are people who go naked. What am I talking about? Posting pictures online? Something related to but not exactly, I’m talking about Social-Networking and Personal data threat. Almost everyone talks about this but who cares, nobody. As I used the…… Continue reading Don’t be NAKED online

INTERNET OF THINGS

What is this internet of things??? The meaning of Internet of things is simply ‘connecting smart devices’. In other words, connecting devices, vehicles, buildings or other items which have electronics, software or sensors embedded; for the purpose of collecting and exchanging data is called the internet of things.     How internet of things can…… Continue reading INTERNET OF THINGS