ශ්‍රි ලංකීය පරිඝණක ක්‍රීඩාවන්හි පෙරලිකාර වෙනසක් – කංඡායුධ

Arimac lanka සමගම විසින් නිෂ්පාදිත ශ්‍රිලංකාවේ පලමු digital combat encounter ලෙස කංඡායුධ(Kanchayudha) පරිඝණක ක්‍රීඩාව හැදින්විය හැකිය.ක්‍රීඩාවට පදනම් වූ කතාව හා සන්කල්පය බිහිවී ඇත්තේ පුරන ඓතිහාසික පසුබිමක් තුලවන අතර මෙය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රබන්ද කතාවක් වන අතර සැබෑ කතාවක් නොවේ. තවද මෙය සාමාන්‍ය mortal combat වැනි සටන් ක්‍රීඩාවක් හෝ චරිතයක් මූලාශ්‍ර කරගත් පරිගණක ක්‍රීඩාවක් මෙන් නොව සුවිශේෂ ගතිලක්ෂණ… Continue reading ශ්‍රි ලංකීය පරිඝණක ක්‍රීඩාවන්හි පෙරලිකාර වෙනසක් – කංඡායුධ

Advertisements

Say Hello to Google’s First Self-driving Car

"Imagine it’s 6.30 pm and you have just wind up a meeting. You have still some sort of works to do in your “must do” list without postponing them to night. It takes only 25 minutes to do those stuff but you have to face one hour traffic jam on your way to home. But… Continue reading Say Hello to Google’s First Self-driving Car

Check Out the Seasonal Offers from your Favorite Stores

Today the world is growing very fast with the technology. With the revolution of communication, the whole world has become a one village. In this fast moving world people become very busy with their life styles not like early people. In these busy life styles, today people try to save their time by many ways.… Continue reading Check Out the Seasonal Offers from your Favorite Stores